Договір оферти

GigaCenter

Договір приєднання

до надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА» (далі по тексту – «Виконавець»), в особі директора Курочко Н.В., який діє на підставі Статуту, керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, оприлюднює зміст цього договору приєднання про надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД та пропонує прийняти (акцептувати) цю оферту (далі по тексту - «Договір») необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (надалі - Замовникам) про наступне:
ТОВ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА»
Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, Літ. В
Для листування: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37-В
Ідентифікаційний код: 39961308
п/р UA143005280000026007455027990 АТ «ОТП Банк» м. Київ або
п/р UA68 305299 00000 26002036210467 в КБ «ПриватБанк»,
Платник податку на загальних підставах
ІПН: 399613026506
Тел. (044)591-18-81
Курочко Н.В.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця оферта адресована всім юридичним та фізичним особам, які бажають скористатися Послугою Виконавця, у випадку наявності технічної можливості для одержання Послуги, укласти (приєднатися) з Виконавцем Договір про надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД в порядку, передбаченому цим Договором.

Під технічною можливістю розуміється наявність у Виконавця вільного місяця в ЦОД на момент звернення Замовника, використання для доступу до Послуги обладнання Замовника, яке є сертифікованим, безпечним та відповідає стандартам Виконавця для його розміщення в ЦОД.
Всі зміни й доповнення до цієї оферти публікуються на WEB-сайті Виконавця в порядку, зазначеному у цьому Договорі.

Всі умови цієї оферти є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цієї оферти, отримати від Виконавця підтвердження щодо технічної можливості надання послуги, та заповнити заяву на приєднання до Послуги на Web-сайті Виконавця.

Визначення, які використовуються в цьому Договорі:

Оферта - приведена нижче інформація, яка є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі (Замовнику) укласти договір про надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД Виконавця. Вказана оферта розміщена на веб-сайті Виконавця та є договором приєднання, тобто згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників та не можуть бути змінені другою стороною договору. Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами цієї оферти, вона повинна надати свої реквізити та провести оплату послуг. В такому випадку договір вважатиметься укладеним (акцептованим).

Акцепт – повне й беззастережне прийняття Замовником умов цієї оферти та приєднання до Договору.
WEB-сайт Виконавця – WWW-сервер Виконавця, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Виконавця розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою https://gigacenter.ua/.

Шафа – конструкція каркасного типу, призначена для кріплення та/або розміщення телекомунікаційного Обладнання Замовника. Шафа знаходиться на технічному майданчику Виконавця;

Юніт (Unit/U) – одиниця визначення об’єму розміщення телекомунікаційного обладнання в Шафі, що становить 1,732” висоти Х 19,00” ширини Х з 23,62” до 31, 50” глибини в залежності від типу Шафи;

Технічний майданчик (ЦОД) – територія зі встановленими інженерними системами забезпечення та обслуговування персоналом (представниками, технічними спеціалістами тощо) Виконавця та являє собою фізичний простір і технологічне середовище, де розміщене Обладнання Замовника;

Обладнання - обладнання, що належить Замовнику на праві приватної власності або на праві користування (оренди), що розміщається на технічному майданчику Виконавця.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги з розміщення Обладнання на своєму Технічному майданчику, місцезнаходження якого є: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 37-В. Виконавець забезпечує умови функціонування такого Обладнання за цільовим призначенням (далі по тексту – «Послуги»), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати Послуги згідно умов цього Договору та Додатків до нього (Заяви про приєднання);
1.2. Послуги включають в себе наступне:
1.2.1. Розміщення Обладнання Замовника в обсязі, встановленому у Додатках до цього Договору;
1.2.2. Забезпечення Виконавцем відповідності умов на своєму технічному майданчику стандарту EIA/TIA-942;
1.3. Надання Послуг розпочинається з моменту підписання Сторонами Акту (-ів) прийому-передачі Обладнання. У випадку неповернення протягом 5 (п’яти) робочих днів Замовником Виконавцю підписаного зі своєї сторони одного примірнику Акту прийому-передачі Обладнання, моментом початку надання послуг буде фактичне надання Послуг, а якщо саме включення Послуги буде зафіксовано в щомісячному Акті здачі-прийому Послуг, то такий Акт і буде підтвердженням початку надання Послуг (и);
1.4. На умовах даного Договору, Виконавець на письмове прохання Замовника може надавати додаткові послуги, у тому числі виконувати роботи з технічної підтримки та обслуговування Обладнання Замовника та Шаф, в яких воно встановлене, за додаткову плату. Розмір вартості додаткових послуг за один розрахунковий період (календарний місяць) залежить від об’єму виконаних робіт та визначається окремими Додатками до цього Договору, що являються його невід’ємними частинами;
1.5. У рамках надання Послуг та з метою обмеження доступу до Обладнання третіх осіб, за виключенням випадків коли такий доступ до Обладнання можливий у відповідності до чинного законодавства України, Виконавець зобов’язується протягом терміну дії цього Договору забезпечити наявність та функціонування необхідних засобів безпеки та охорони по відношенню до Обладнання Замовника;
1.6. Послуги надаються відповідно до «Технічних умов експлуатації обладнання» та «Регламенту надання послуг», що зазначені в Додатку № 1 до цього Договору, а також відповідно до умов цього Договору;
1.7. Порядок укладення договору:
1.7.1. Договір про надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, яка містить всі істотні умови договору, без її обов’язкового підписання сторонами в письмовій формі, а на підставі письмової або електронної форми заяви про приєднання до Договору, або оплати Замовником обраних послуг Виконавця.
1.7.2. Повним і беззастережним акцептом цієї оферти згідно із статтею 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошових коштів Замовником, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін.). Замовник, що перерахував грошові кошти за Послугу, вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї оферти.
1.7.3. Наявність технічної можливості для надання Послуги з’ясовується Замовником під час звернення до Виконавця. У випадку, якщо здійснено акцепт цієї оферти, але не з’ясовано технічна можливість надання Послуги, Виконавець повертає передплачені Замовником кошти протягом 30 банківських днів.
1.7.4. Момент акцепту цієї оферти, який визначений в п. 1.7.1. – 1.7.2. Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту цієї оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами в письмовій формі.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Замовник має право:
2.1.1. Отримувати Послуги у порядку, визначеному цим Договором, Додатками та Додатковими угодами до цього Договору;
2.1.2. У разі, якщо надані Послуги не відповідають умовам цього Договору, направити Виконавцю вмотивовану письмову відмову від підписання Акту здачі-прийому Послуг (далі по тексту – «Акт») протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його (Акту) одержання;
2.1.3. Мати доступ до Обладнання, що передане Виконавцю та знаходиться на його Технічному майданчику, письмово повідомивши про це останнього не менш ніж за 12 (дванадцять) годин (1 година – для екстреного повідомлення на e-mail), згідно з попередньо узгодженим переліком допущених уповноважених осіб (Списку уповноважених представників), визначених у Додатку № 1 до цього Договору. Доступ на підставі довіреностей, виданих третім особам уповноваженими представниками, що зазначені у відповідному Списку, не допускається;
2.1.4. Використовувати власне Обладнання на свій розсуд, розміщувати на ньому (Обладнанні) будь-яку інформацію, що не суперечить нормам чинного законодавства України, підключати Обладнання до локальних та/або глобальних мереж, надавати, з використанням Обладнання, будь-які послуги, в тому числі платні, необмеженому колу осіб;
2.1.5. Отримати (повернути) Обладнання, що зазначене в Акті прийому-передачі Обладнання, попередньо направивши рекомендованим поштовим відправленням або кур’єром Виконавцю відповідну письмову вимогу (заяву) не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до закінчення строку дії Договору, якщо інше письмово не буде встановлено між Сторонами. Представники Замовника зобов’язані бути зазначені у Списку уповноважених представників Замовника з повноваженнями на передачу/отримання Обладнання в/з ЦОД Виконавця. Після отримання від Замовника відповідної вимоги (заяви), Виконавець, розглядає її у робочі години Виконавця та, за умови відсутності заборгованості, повертає Обладнання Замовнику відповідно до актуальних Актів прийому-передачі Обладнання;
2.1.6. Забезпечити Обладнання, розміщене на Технічному майданчику Виконавця, власною системою безпеки (охоронна сигналізація тощо), за свій рахунок, за умови, якщо таке зберігання відповідає технічним можливостям та письмово погоджене з Виконавцем;
2.1.7. Не погодитись із запропонованими новими цінами на Послуги. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дня введення Виконавцем нових цін, при цьому Замовник зобов’язаний (за наявності) погасити заборгованість перед Виконавцем;

2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість за надані Виконавцем Послуги згідно з виставленими Виконавцем рахунків та у відповідності до умов цього Договору, у строки, передбачені Розділом 3 цього Договору;
2.2.2. При використанні Обладнання не здійснювати дій, що суперечать нормам чинного законодавства України;
2.2.3. Виконувати вказівки Виконавця, що необхідні для коректного користування Послугами та глобальною мережею Інтернет. Дотримуватись норм чинного законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання Послуг та/або телекомунікаційного обладнання для здійснення протиправних дій, поширення забороненої інформації (у тому числі матеріалів порнографічного характеру) тощо, не вчиняти дій, що спрямовані на порушення ЗУ «Про авторське право і суміжні права»;
2.2.4. Негайно повідомляти Виконавця про неотримання рахунків та/або актів здачі-приймання Послуг у разі їхньої відсутності до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим;
2.2.5. Дотримуватись встановлених «Технічних умов експлуатації обладнання» та «Регламенту надання послуг», що встановлені в Додатку № 1 до цього Договору відповідно;
2.2.6. У разі відсутності зауважень щодо якості наданих Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання, підписати і направити Виконавцю Акт здачі-приймання Послуг. У випадку неповернення Замовником Акту здачі-приймання Послуг та ненадання ним вмотивованої письмової відмови (заперечення) щодо наданих Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його одержання або до 20 (двадцятого) числа наступного за розрахунковим місяцем, підписаний Виконавцем Акт здачі-приймання Послуг вважається рівноцінним Акту, підписаному Сторонами, а Послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень (заперечень) як вони є та зазначені в такому Акті;
2.2.7. Надавати Виконавцю письмове замовлення на встановлення додаткового Обладнання не менш ніж за 5 (п’яти) календарних днів до планової дати встановлення Обладнання або в інший строк за погодженням Сторін;
2.2.8. Надавати Список представників – технічних спеціалістів Замовника, які будуть мати доступ до Обладнання для обслуговування. Такий доступ мають уповноважені особи (технічні спеціалісти), що визначені згідно з Додатком № 1 до даного Договору. У разі виникнення змін в такому списку, Замовник негайно зобов’язаний повідомити Виконавця про такі зміни згідно порядку визначеного в Додатку № 1 до даного Договору. У будь-якому випадку, Замовник самостійно несе відповідальність за дії/бездіяльність осіб, зазначених у Списку представників на доступ до Обладнання, а також за неповідомлення про зміну у переліку таких представників, що призвели до допуску представника, який втратив такі повноваження;
2.2.9. Не розголошувати інформацію, визначеному Сторонами як конфіденційною, зберігати таємницю листування;
2.2.10. У випадку зміни назви, юридичної адреси (місцезнаходження) або поштової адреси, контактного телефону та будь-яких інших реквізитів письмово інформувати Виконавця рекомендованим поштовим відправленням не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін;
2.2.11. Використовувати Обладнання, яке відповідає всім нормам протипожежної безпеки.

2.3. Виконавець має право:
2.3.1. На своєчасну оплату за наданні Виконавцем Замовнику Послуги у порядку, визначеному цим Договором та Додатками до цього Договору;
2.3.2. Призупинити надання Послуг у випадку порушенням Замовником умов цього Договору та/або прострочення в оплаті за Послуги більше ніж на 10 (десять) календарних днів. Призупинення Послуг Замовника може включати обмеження доступу представників Замовника, обмеження можливості отримувати послуги зв’язку в ЦОД Виконавця, обмеження ввезення/вивезення Обладнання Замовника з ЦОД Виконавця, інші передбачені Договором обмеження;
2.3.3. Проводити планові регламентні роботи, які тягнуть за собою зниження якості або тимчасового ненадання Послуг. Таке зниження або тимчасове ненадання Послуг не може перевищувати в сукупності більше ніж 1 години 35 хв. на рік за умови, що Замовник забезпечив Обладнання 2 (двома) блоками живлення;
2.3.4. Змінювати вартість надаваних Послуг у випадку зміни ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, внесення змін до чинного законодавства України, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість Послуг;
2.3.5. Залучати до надання Послуг третіх осіб, при цьому залишаючись єдиною відповідальною особою перед Замовником за виконання зобов’язань та якісне надання Послуг за цим Договором;
2.3.6. Відмовити в допуску до Обладнання представників Замовника, які не мають на це права або які відмовляються зробити запис у відповідному журналі про допуск на Технічний майданчик;
2.3.7. При затриманні оплати щомісячного платежу, більше ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Виконавець в односторонньому поряду має право після письмового попередження, що має бути направлене Замовнику за 24 (двадцять чотири) години, за допомогою електронної пошти, факсу або іншим зручним способом, вимкнути Обладнання Замовника від електромережі. При цьому Виконавець не несе відповідальності, якщо таке відключення призвело до порушення прав/обов’язків третіх осіб або призвело до пошкодження Обладнання та/або втрати даних на Обладнання Замовника при його вимкненні від живлення.

2.4. Виконавець зобов’язаний:
2.4.1. Підтримувати на технічному майданчику умови, необхідні для безперебійного функціонування Обладнання Замовника, та які відповідають умовам протипожежної безпеки;
2.4.2. Приймати від Замовника по Акту прийому-передачі Обладнання;
2.4.3. Забезпечити включення Послуги протягом 30 (тридцяти) днів за умови оплати Замовником вартості включення Послуги, якщо інше не буде письмово домовлено між Сторонами;
2.4.4. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного зберігання Обладнання, переданого Замовником відповідно до Акту прийому-передачі Обладнання;
2.4.5. На письмову вимогу (заяву) Замовника (направлену відповідно до п. 2.1.5. Договору) передати його Обладнання по відповідному Акту. Обладнання повертається у разі, якщо у Замовника перед Виконавцем відсутня заборгованість;
2.4.6. Інформувати Замовника щодо зміни вартості Послуг, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати настання таких змін. Інформація щодо зміни вартості Послуг передається Виконавцем Замовнику електронною поштою або факсимільним зв’язком та/або шляхом направленням рекомендованим поштовим відправленням. При цьому зміна вартості Послуг відбувається з дати, вказаної Виконавцем. У разі незгоди Замовника із зміною вартості послуг, Договір припиняє свою дію через 30 календарних днів з моменту повідомлення Виконавця про зміну вартості послуг;
2.4.7. Направляти Замовнику Акти та усі необхідні для бухгалтерської і податкової звітності документи не пізніше останнього дня звітного місяця поштою, для осіб що використовують електронний документооборот, засобами такого обороту з Кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
2.4.8. Цілодобово надавати Замовнику технічну підтримку за заявкою Замовника, яка надається Службою технічної підтримки на підставі електронного листа та/або в телефонному режимі за відсутності можливості направлення електронного листа;
2.4.9. Забезпечити доступ до Обладнання Замовника лише його технічним спеціалістам згідно зі Списком уповноважених представників цілодобово в попередньо узгоджений з Виконавцем час;
2.4.10. Попереджати Замовника про можливе скорочення переліку Послуг чи повної зупинки надання Послуг у випадку порушення ним умов цього Договору та норм чинного законодавства України;
2.4.11. Не розголошувати інформацію, визначену Сторонами як конфіденційна, зберігати таємницю листування;
2.4.12. Забезпечити відеоспостереження в модулі, де розміщено обладнання Замовника та збереження даних відеоспостереження протягом 90 днів. За окремим обґрунтованим запитом Замовника надавати Замовнику доступ до перегляду архіву записів відеоспостережень за період, що запитується (архів даних зберігається протягом 90 днів).

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Ціна Договору дорівнює вартості всіх наданих Послуг по ньому. Вартість Послуг визначається в заяві Замовника про приєднання до Договору, або на підставі рахунку Виконавця для оплати Замовником обраних останнім послуг Виконавця;
3.2. Оплата разових Послуг здійснюється у формі 100 % передоплати їх вартості або в інший встановлений Сторонами строк. Оплата Послуг здійснюється Замовником у формі 100 % передоплати місячної вартості Послуг на підставі направленого Виконавцем по електронній пошті рахунку-фактуру, з подальшим надсиланням оригіналу рахунку поштою (кур’єром) або засобами електронного документообороту з застосуванням КЕП, для осіб що перейшли на електронний документооборот (а у випадку відсутності рахунку – на підставі даного Договору), шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, але не пізніше 1-го (першого) робочого дня місяця, що підлягає оплаті, або в іншій формі та порядку за письмовою згодою Сторін;
3.3. Розрахунки за Послуги, за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України – гривні, безготівковим способом, платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця;
3.4. У випадку зменшення/збільшення переліку Обладнання Замовника, що розміщується на технічному майданчику Виконавця, Сторони підписують новий Акт прийому-передачі Обладнання та новий Додаток до цього Договору;
3.5. У разі, якщо надання Послуг здійснюється Виконавцем неповну кількість днів календарного місяця, то вартість Послуг Виконавця за даним Договором розраховується пропорційно кількості днів надання Послуг в такому місяці;
3.6. У разі, якщо курс гривні до долара США (відповідно до встановленого курсу НБУ) станом на дату виставлення рахунку щодо оплати Послуг за наступний розрахунковий період змінився (в сторону збільшення) більш ніж на 10% у порівнянні з курсом, що був встановлений на дату підписання Договору або відповідного Додатку, Виконавець здійснює без укладення з Замовником додаткових угод перерахунок вартості Послуг на наступний розрахунковий період пропорційно до зміни курсу гривні до долара США станом на дату виставлення рахунку за формулою:
S=V/K1*K2, де
S – це нова вартість послуг
V – вартість послуг, визначена у Договорі
K1 – курс на дату підписання Договору
K2 – курс на дату виставлення рахунку
3.7. Виконавець виставляє Замовнику рахунок-фактуру на оплату Послуг не пізніше останнього дня місяця, що передує розрахунковому.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність:
4.1.1. За перебої у постачанні електричної енергії для Обладнання Замовника. Виконавець несе відповідальність тільки в тому випадку, якщо відсутність електричної енергії була спричинена з вини Виконавця та призвела до відключення обох електричних вводів;
4.1.2. За не підтримку на технічному майданчику кліматичних умов, необхідних для нормального функціонування Обладнання, у вигляді відшкодування розмірів реального збитку, який виник внаслідок пошкодження Обладнання Замовника;
4.1.3. За неналежне зберігання Обладнання, що передано Виконавцю за підписаним Сторонами Актом прийому-передачі Обладнання. У випадку втрати/знищення Обладнання Замовника, що спричинена неналежними умовами його зберігання, Виконавець відшкодовує Замовнику реальні збитки в розмірі відновної вартості втраченого/знищеного Обладнання. Сума відшкодування, у разі втрати/знищення Обладнання, дорівнює вартості Обладнання, з урахування амортизаційних відрахувань;

4.2. Виконавець не несе відповідальність:
4.2.1. За будь-які збитки або шкоду, що завдані Замовнику або третіми особами внаслідок використання Послуг, які було завдано з причин, що не залежали від Виконавця;
4.2.2. За зміст та достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається за допомогою Обладнання Замовника;
4.2.3. За зміст та достовірність інформації, що належить Замовнику, та яка розміщується на Обладнанні;
4.2.4. За працездатність переданого Обладнання, якщо Обладнання вийшло з ладу з вини технічних спеціалістів чи інших уповноважених осіб згідно Списку уповноважених представників Замовника, перелік осіб яких наведено у Додатку № 1 до цього Договору;
4.2.5. За працездатність глобальної мережі Інтернет у цілому та каналів зв’язку інших осіб, до яких підключено Обладнання Замовника. Відсутність доступу до мережі Інтернет не свідчить про недоступність Послуги з розміщення Обладнання в ЦОД.
4.2.6. За планове/непланове відключення електроживлення Обладнання Замовника з одним блоком живлення.
4.2.7. За зберігання речей, які є приналежністю Обладнання Замовника та/або встановлені представниками Замовника пізніше в рамках заміни або апгрейду Обладнання Замовника, якщо вони не були зазначені в Акті прийому-передачі Обладнання, а також програмного забезпечення та даних, які розміщується на Обладнанні Замовника.
4.2.8. За будь-які збитки або шкоду, що завдані Замовнику або третіми особами внаслідок вимкнення Обладнання Замовника від живлення через заборгованість за Послугу або через проведення планових профілактичних робіт, якщо Замовник не забезпечив Обладнання 2 (двома) блоками живлення (що не дозволяє автоматичному перемиканню живлення Обладнання з одного блоку живлення на інший).

4.3. Замовник несе відповідальність:
4.3.1. За неправомірне використання Обладнання, що призвело до порушення чинного законодавства України;
4.3.2. За зміст інформації, що розміщується на Обладнанні;
4.3.3. За недотримання термінів та порядку сплати за надані Виконавцем Послуги;
4.4. Виконавець жодним чином не використовує у комерційних та інших цілях інформацію, яка належить Замовнику, та не відповідає за її зміст;
4.5. Розірвання Договору не звільняє Сторін від:
- оплати заборгованості, що виникла протягом часу дії Договору;
- відповідальності за неналежне виконання умов цього Договору.
4.6. За прострочення оплати за Послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, останній за вимогою Виконавця сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.
4.7. Замовник приймає на себе відповідальність за можливе відключення електроживлення Обладнання Замовника з одним блоком живлення.

5. Порядок вирішення спорів та розбіжностей

5.1.Усі спори, розбіжності, вимоги (заяви), претензії, що виникли під час дії Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів та/або листування (рекомендованим поштовим відправленням);
5.2. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір вирішується у судовому порядку згідно вимог діючого законодавства України.

6. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед другою Стороною за невиконання чи неналежне виконання обов’язків з причин, що виникли поза волею і бажанням Сторін та котрі не можна передбачити чи уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, зміни у чинному законодавстві, що стосуються умов надання Послуг, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха;
6.2. Сторона, яка не виконує або неналежно виконує своє зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити другу Сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язання по Договору;
6.3. Виконання Договору, в повному обсязі або частково, переривається на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж три місяці підряд, то Договір може бути розірваним в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення другій Стороні про розірвання Договору. Договір вважається розірваним після повного розрахунку між Сторонами за надані Послуги;
6.4. Доказом існування обставин непереборної сили є підтвердження цих обставин Торгово-Промисловою Палатою України або іншим уповноваженим органом державної влади.

7. Строк дії та умови розірвання Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту її акцептування Замовником та діє протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців, якщо інший строк не було погоджено Сторонами окремо.
У разі внесення Замовником, до закінчення першого строку дії Договору, який зазначено у п. 7.1., оплати за Послугу на наступний період 12 (дванадцяти) календарних місяців, дія цього Договору продовжується автоматично на тих самих умовах;
7.2. Будь-яка зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не більше ніж за 30 (тридцять) та не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору, якщо інше не встановлено в Додатках чи Додаткових угодах до Договору.
7.3. Сторони погодили, що в разі відсутності підписаної Замовником заяви про приєднання до цього Договору, номер та дата укладення Договору визначається відповідно до номера та дати сплати виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають рівну юридичну силу;
8.2. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту, умов та наслідків укладання такого Договору;
8.3. Сторони підтверджують, що цей Договір укладено ними добровільно, без примусу, а також що цей Договір виражає дійсну волю Сторін до укладання такого Договору;
8.4. Замовник гарантує Виконавцю, що він, як суб’єкт персональних даних, враховуючи положення Закону України “Про захист персональних даних”, безстроково, без застережень надає повну згоду на обробку його персональних даних Виконавцю та іншим пов’язаним із Виконавцем особам, з ціллю надання Послуг Замовнику, що включатиме інформування його про нові послуги, зміну тарифів, надсилання рахунків-фактур, зазначення Виконавцем персональних даних на рахунках-фактурах, актах та інших документах. Також Замовник підтверджує, що йому письмово було повідомлено про його права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані;
8.5. Всі Додатки, додаткові угоди, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами та мають однакому з Договором юридичну силу;
8.6. Будь-якій Стороні забороняється передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором третім особам без отримання письмової згоди на це від другої Сторони;
8.7. Сторони домовилися, що текст цього Договору, Додатків до нього, інших матеріалів, інформація та відомості щодо даного Договору є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це другої Сторони, крім випадків, якщо така передача пов’язана з виконанням рішень суду, постанов слідчого та інших оперативно-розшукових дій у відповідності до законодавства України, з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, що регулює зобов’язання Сторін Договору;
8.8. Сторони несуть відповідальність лише за заподіяні прямі збитки, що були доказані;
8.9. Замовник розуміє та визнає, що він несе повну і виключну самостійну відповідальність перед контролюючими і правоохоронними органами і установами за відсутність у нього, чи невідповідність діючим вимогам передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів та інших дозвільних документів, а також за порушення авторських прав на програмні продукти, та інформаційні контенти, які знаходяться на серверному обладнанні Замовника.

Реквізити і підписи Сторін

Виконавець:
ТОВ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА»
Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, Літ. В
Для листування: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37-В
Ідентифікаційний код: 39961308
п/р UA143005280000026007455027990 АТ «ОТП Банк» м. Київ або
п/р UA68 305299 00000 26002036210467 в КБ «ПриватБанк»,
Платник податку на загальних підставах
ІПН: 399613026506
Тел. (044)591-18-81

Директор
_______________ Н.В. Курочко