Договор

GigaCenter

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

ДОГОВОР ПРО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИГАЦЕНТР УКРАИНА» (далее по тексту - «Исполнитель»), в лице директора Курочка Назария Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________ (далее по тексту - «Заказчик»), в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту могут именоваться «Стороны», а каждая отдельная - «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг по размещения оборудования (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
ООО «ГИГАЦЕНТР УКРАИНА»
Местоположение: 03022, г.. Киев, ул. Васильковская, д. 37, Лит. В
Для переписки: 03022, г.. Киев, ул. Васильковская, д. 37-В
Идентификационный код: 39961308
р / UA143005280000026007455027990 АО «ОТП Банк» г.. Киев или
р / UA68 305299 00000 26002036210467 в КБ «ПриватБанк»,
Плательщик налога на общих основаниях
ИНН: 399613026506
Тел. (044) 591-18-81

Директор
Н.В. Курочко

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Шкаф - конструкция каркасного типа, предназначена для крепления и / или размещения телекоммуникационного оборудования заказчика. Шкаф находится на технической площадке Исполнителя

Техническая площадка (ЦОД) - территория с установленными инженерными системами обеспечения и обслуживания персоналом (представителями, техническими специалистами и т.д.) Исполнителя и представляет собой физическое пространство и технологическая среда, в которой находится Оборудование Заказчика;

Оборудование - принадлежащий Заказчику на праве частной собственности или на праве пользования (аренды), который размещается на технической площадке Исполнителя.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги з розміщення Обладнання на своєму Технічному майданчику, місцезнаходження якого є: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 37-В. Виконавець забезпечує умови функціонування такого Обладнання за цільовим призначенням (далі по тексту – «Послуги»), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати Послуги згідно умов цього Договору та Додатків до нього;
1.2. Послуги включають в себе наступне:
1.2.1. Розміщення Обладнання Замовника в обсязі, встановленому у Додатках до цього Договору;
1.2.2. Забезпечення Виконавцем відповідності умов на своєму технічному майданчику стандарту EIA/TIA-942;
1.3. Надання Послуг розпочинається з моменту підписання Сторонами Акту (-ів) прийому-передачі Обладнання. У випадку неповернення протягом 5 (п’яти) робочих днів Замовником Виконавцю підписаного зі своєї сторони одного примірнику Акту прийому-передачі Обладнання, моментом початку надання послуг буде фактичне надання Послуг, а якщо саме включення Послуги буде зафіксовано в щомісячному Акті здачі-прийому Послуг, то такий Акт і буде підтвердженням початку надання Послуг (и);
1.4. На умовах даного Договору, Виконавець на письмове прохання Замовника може надавати додаткові послуги, у тому числі виконувати роботи з технічної підтримки та обслуговування Обладнання Замовника та Шаф, в яких воно встановлене, за додаткову плату. Розмір вартості додаткових послуг за один розрахунковий період (календарний місяць) залежить від об’єму виконаних робіт та визначається окремими Додатками до цього Договору, що являються його невід’ємними частинами;
1.5. У рамках надання Послуг та з метою обмеження доступу до Обладнання третіх осіб, за виключенням випадків коли такий доступ до Обладнання можливий у відповідності до чинного законодавства України, Виконавець зобов’язується протягом терміну дії цього Договору забезпечити наявність та функціонування необхідних засобів безпеки та охорони по відношенню до Обладнання Замовника;
1.6. Послуги надаються відповідно до «Технічних умов експлуатації обладнання» та «Регламенту надання послуг», що зазначені в Додатку № 1 до цього Договору, а також відповідно до умов цього Договору.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Замовник має право:
2.1.1. Отримувати Послуги у порядку, визначеному цим Договором, Додатками та Додатковими угодами до цього Договору;
2.1.2. У разі, якщо надані Послуги не відповідають умовам цього Договору, направити Виконавцю вмотивовану письмову відмову від підписання Акту здачі-прийому Послуг (далі по тексту – «Акт») протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його (Акту) одержання;
2.1.3. Мати доступ до Обладнання, що передане Виконавцю та знаходиться на його Технічному майданчику, письмово повідомивши про це останнього не менш ніж за 12 (дванадцять) годин (1 година – для екстреного повідомлення на e-mail), згідно з попередньо узгодженим переліком допущених уповноважених осіб (Списку уповноважених представників), визначених у Додатку № 1 до цього Договору. Доступ на підставі довіреностей, виданих третім особам уповноваженими представниками, що зазначені у відповідному Списку, не допускається;
2.1.4. Використовувати власне Обладнання на свій розсуд, розміщувати на ньому (Обладнанні) будь-яку інформацію, що не суперечить нормам чинного законодавства України, підключати Обладнання до локальних та/або глобальних мереж, надавати, з використанням Обладнання, будь-які послуги, в тому числі платні, необмеженому колу осіб;
2.1.5. Отримати (повернути) Обладнання, що зазначене в Акті прийому-передачі Обладнання, попередньо направивши рекомендованим поштовим відправленням або кур’єром Виконавцю відповідну письмову вимогу (заяву) не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до закінчення строку дії Договору, якщо інше письмово не буде встановлено між Сторонами. Представники Замовника зобов’язані бути зазначені у Списку уповноважених представників Замовника з повноваженнями на передачу/отримання Обладнання в/з ЦОД Виконавця. Після отримання від Замовника відповідної вимоги (заяви), Виконавець, розглядає її у робочі години Виконавця та, за умови відсутності заборгованості, повертає Обладнання Замовнику відповідно до актуальних Актів прийому-передачі Обладнання;
2.1.6. Забезпечити Обладнання, розміщене на Технічному майданчику Виконавця, власною системою безпеки (охоронна сигналізація тощо), за свій рахунок, за умови, якщо таке зберігання відповідає технічним можливостям та письмово погоджене з Виконавцем;
2.1.7. Не погодитись із запропонованими новими цінами на Послуги. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дня введення Виконавцем нових цін, при цьому Замовник зобов’язаний (за наявності) погасити заборгованість перед Виконавцем;

2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість за надані Виконавцем Послуги згідно з виставленими Виконавцем рахунків та у відповідності до умов цього Договору, у строки, передбачені Розділом 3 цього Договору;
2.2.2. При використанні Обладнання не здійснювати дій, що суперечать нормам чинного законодавства України;
2.2.3. Виконувати вказівки Виконавця, що необхідні для коректного користування Послугами та глобальною мережею Інтернет. Дотримуватись норм чинного законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання Послуг та/або телекомунікаційного обладнання для здійснення протиправних дій, поширення забороненої інформації (у тому числі матеріалів порнографічного характеру) тощо, не вчиняти дій, що спрямовані на порушення ЗУ «Про авторське право і суміжні права»;
2.2.4. Негайно повідомляти Виконавця про неотримання рахунків та/або актів здачі-приймання Послуг у разі їхньої відсутності до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим;
2.2.5. Дотримуватись встановлених «Технічних умов експлуатації обладнання» та «Регламенту надання послуг», що встановлені в Додатку № 1 до цього Договору відповідно;
2.2.6. У разі відсутності зауважень щодо якості наданих Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання, підписати і направити Виконавцю Акт здачі-приймання Послуг. У випадку неповернення Замовником Акту здачі-приймання Послуг та ненадання ним вмотивованої письмової відмови (заперечення) щодо наданих Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його одержання або до 20 (двадцятого) числа наступного за розрахунковим місяцем, підписаний Виконавцем Акт здачі-приймання Послуг вважається рівноцінним Акту, підписаному Сторонами, а Послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень (заперечень) як вони є та зазначені в такому Акті;
2.2.7. Надавати Виконавцю письмове замовлення на встановлення додаткового Обладнання не раніше ніж за 5 (п’яти) календарних днів до планової дати встановлення Обладнання або в інший строк за погодженням Сторін;
2.2.8. Надавати Список представників – технічних спеціалістів Замовника, які будуть мати доступ до Обладнання для обслуговування. Такий доступ мають уповноважені особи (технічні спеціалісти), що визначені згідно з Додатком № 1 до даного Договору. У разі виникнення змін в такому списку, Замовник негайно зобов’язаний повідомити Виконавця про такі зміни згідно порядку визначеного в Додатку № 1 до даного Договору. У будь-якому випадку, Замовник самостійно несе відповідальність за дії/бездіяльність осіб, зазначених у Списку представників на доступ до Обладнання, а також за неповідомлення про зміну у переліку таких представників, що призвели до допуску представника, який втратив такі повноваження;
2.2.9. Не розголошувати інформацію, визначеному Сторонами як конфіденційною, зберігати таємницю листування;
2.2.10. У випадку зміни назви, юридичної адреси (місцезнаходження) або поштової адреси, контактного телефону та будь-яких інших реквізитів письмово інформувати Виконавця рекомендованим поштовим відправлення не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін;
2.2.11. Використовувати Обладнання, яке відповідає всім нормам протипожежної безпеки.

2.3. Виконавець має право:
2.3.1. На своєчасну оплату за надані Виконавцем Замовнику Послуги у порядку, визначеному цим Договором та Додатками до цього Договору;
2.3.2. Призупинити надання Послуг у випадку порушенням Замовником умов цього Договору та/або прострочення в оплаті за Послуги більше ніж на 10 (десять) календарних днів. Призупинення Послуг Замовника може включати обмеження доступу представників Замовника, обмеження можливості отримувати послуги зв’язку в ЦОД Виконавця, обмеження ввезення/вивезення Обладнання Замовника з ЦОД Виконавця, інші передбачені Договором обмеження;
2.3.3. Проводити планові регламентні роботи, які тягнуть за собою зниження якості або тимчасового ненадання Послуг. Таке зниження або тимчасове ненадання Послуг не може перевищувати в сукупності більше ніж 1 години 35 хв. на рік за умови, що Замовник забезпечив Обладнання 2 (двома) блоками живлення;
2.3.4. Змінювати вартість надаваних Послуг у випадку зміни ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, внесення змін до чинного законодавства України, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість Послуг;
2.3.5. Залучати до надання Послуг третіх осіб, при цьому залишаючись єдиною відповідальною особою перед Замовником за виконання зобов’язань та якісне надання Послуг за цим Договором;
2.3.6. Відмовити в допуску до Обладнання представників Замовника, які не мають на це права або які відмовляються зробити запис у відповідному журналі про допуск на Технічний майданчик;
2.3.7. При затриманні оплати щомісячного платежу, більше ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Виконавець в односторонньому порядку має право після письмового попередження, що має бути направлене Замовнику за 24 (двадцять чотири) години, за допомогою електронної пошти, факсу або іншим зручним способом, вимкнути Обладнання Замовника від електромережі. При цьому Виконавець не несе відповідальності, якщо таке відключення призвело до порушення прав/обов’язків третіх осіб або призвело до пошкодження Обладнання та/або втрати даних на Обладнання Замовника при його вимкненні від живлення.

2.4. Виконавець зобов’язаний:
2.4.1. Підтримувати на технічному майданчику умови, необхідні для безперебійного функціонування Обладнання Замовника, та які відповідають умовам протипожежної безпеки;
2.4.2. Приймати від Замовника по Акту прийому-передачі Обладнання;
2.4.3. Забезпечити включення Послуги протягом 30 (тридцяти) днів за умови оплати Замовником вартості включення Послуги, якщо інше не буде письмово домовлено між Сторонами;
2.4.4. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного зберігання Обладнання, переданого Замовником відповідно до Акту прийому-передачі Обладнання;
2.4.5. На письмову вимогу (заяву) Замовника (направлену відповідно до п. 2.1.5. Договору) передати його Обладнання по відповідному Акту. Обладнання повертається у разі, якщо у Замовника перед Виконавцем відсутня заборгованість;
2.4.6. Інформувати Замовника щодо зміни вартості Послуг, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати настання таких змін. Інформація щодо зміни вартості Послуг передається Виконавцем Замовнику електронною поштою або факсимільним зв’язком та/або шляхом направленням рекомендованим поштовим відправленням. При цьому зміна вартості Послуг відбувається з дати, вказаної Виконавцем. У разі незгоди Замовника із зміною вартості послуг, Договір припиняє свою дію через 30 календарних днів з моменту повідомлення Виконавця про зміну вартості послуг;
2.4.7. Направляти Замовнику Акти та усі необхідні для бухгалтерської і податкової звітності документи не пізніше останнього дня звітного місяця поштою, для осіб що використовують електронний документооборот, засобами такого обороту з Кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
2.4.8. Цілодобово надавати Замовнику технічну підтримку за заявкою Замовника, яка надається Службою технічної підтримки на підставі електронного листа та/або в телефонному режимі за відсутності можливості направлення електронного листа;
2.4.9. Забезпечити доступ до Обладнання Замовника лише його технічним спеціалістам згідно зі Списком уповноважених представників цілодобово в попередньо узгоджений з Виконавцем час;
2.4.10. Попереджати Замовника про можливе скорочення переліку Послуг чи повної зупинки надання Послуг у випадку порушення ним умов цього Договору та норм чинного законодавства України;
2.4.11. Не розголошувати інформацію, визначену Сторонами як конфіденційна, зберігати таємницю листування;
2.4.12. Забезпечити відеоспостереження в модулі, де розміщено обладнання Замовника та збереження даних відеоспостереження протягом 90 днів. За окремим обґрунтованим запитом Замовника надавати Замовнику доступ до перегляду архіву записів відеоспостережень за період, що запитується (архів даних зберігається протягом 90 днів).

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Цена Договора равна стоимости всех предоставленных услуг по нему. Стоимость услуг определяется в Приложениях к настоящему Договору;
3.2. Оплата разовых услуг осуществляется в форме 100% предоплаты их стоимости или в другой установленный Сторонами срок. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в форме 100% предоплаты месячной стоимости услуг на основании направленного Исполнителем по электронной почте счета-фактуры, с последующим отправлением оригинала счета по почте (курьером) или средствами электронной документооборота с применением КЭП, для лиц, перешедших на электронный документооборот ( а в случае отсутствия счета - на основании настоящего Договора), путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя, но не позднее 1-го (первого) рабочего дня месяца, подлежащего оплате, или в другой форме и порядке по письменному согласию Сторон;
3.3. Расчеты за Услуги по настоящему Договору осуществляются исключительно в национальной денежной единице Украины - гривне, безналичным способом, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя
3.4. В случае уменьшения / увеличения перечня Оборудование Заказчика, размещается на технической площадке Исполнителя, Стороны подписывают новый Акт приема-передачи Оборудование и новое приложение к настоящему Договору;
3.5. В случае, если предоставление услуг осуществляется Исполнителем неполное количество дней календарного месяца, то стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору рассчитывается пропорционально количеству дней предоставления услуг в таком месяце;
3.6. Заказчик также компенсирует Исполнителю расходы на обеспечение необходимых условий функционирования ЦОД, в т.ч. расходы за потребленную Заказчиком электрическую энергию для обеспечения деятельности Оборудование Заказчика согласно показаниям приборов учета электрической энергии (счетчиков), рассчитанные по тарифам ООО «Киевская энергетическая УСЛУГИ» или другого поставщика
электроэнергии, действующим на период расчета, и платит компенсацию за электрическую энергию, потребляемую Исполнитель для обеспечения функционирования оборудования, обеспечивающего условия эксплуатации Оборудование Заказчика в модуле общего пользования; расходы на обеспечение бесперебойной работы других систем ЦОД в соответствии с п. 2 разд. 2 Приложения № 1 к Договору
3.7. Компенсация расходов на обеспечение необходимых условий функционирования ЦОД рассчитывается в следующем порядке:
3.7.1. Компенсация за потребленную Исполнителем электрической энергии для обеспечения условий эксплуатации Оборудование Заказчика на технической площадке ЦОД в модуле общего пользования, начисляется по формуле:
S = A + B
S - ежемесячная сумма к оплате Заказчиком Исполнителю, в качестве компенсации за потребленную Заказчиком электрической энергии для обеспечения деятельности Оборудование и расходов Исполнителя за электрическую энергию, осуществленных им для обеспечения деятельности специального оборудования, которое обеспечивает необходимые условия эксплуатации серверного оборудования заказчика на технической площадке;
А - сумма начисляемой согласно показаниям счетчиков, рассчитанная по тарифам ООО «Киевская энергетическая УСЛУГИ» и / или другого поставщика электроэнергии, действующим на период расчета, за электроэнергию потребленную Оборудованием Заказчика;
B - сумма, равная 60% от суммы «А», составляет компенсацию за электрическую энергию, потребляемую Исполнитель для обеспечения необходимых условий эксплуатации серверного оборудования заказчика на технической площадке;
3.7.2. Компенсация расходов Исполнителя по обеспечению бесперебойной работы других систем ЦОД, в соответствии с п. 2 разд. 2 Приложения № 1 к Договору определяется Исполнителем исходя из расходов на обслуживание и бесперебойное функционирование указанных систем, а также зарезервированной под Заказчика мощности указанных систем.
3.8. Оплата компенсаций за обеспечение необходимых условий функционирования ЦОД по Договору, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Исполнителя и Акта приема-передачи оказанных услуг, оформленного надлежащим образом;
3.9. В случае превышения максимальной заявленной мощности, при предоставлении услуг Исполнителем, Исполнитель составляет и направляет Заказчику Акт о превышении максимальной заявленной мощности и счет, согласно которому Заказчик, кроме стоимости предоставления услуг согласно п. 3.1. настоящего Договора,
выплачивает Исполнителю компенсацию за каждый дополнительно полученный кВт по 4000,00 (четыре тысячи) рублей, кроме того НДС 20% - 800,00 гривны (восемьсот гривен 00 копеек), за месяц в котором произошло превышение вышеуказанной мощности. Если превышение максимальной мощности составляет более 20% от заявленной Заказчиком, автоматическая система контроля электроснабжения может отключить электроснабжение Оборудование Заказчика;
3.10. В случае, если курс гривны к доллару США (согласно установленного курса НБУ) по состоянию на дату выставления счета по оплате услуг за следующий расчетный период изменился (в сторону увеличения) более чем на 10% по сравнению с курсом, который был установлен на дату подписания договора или соответствующего приложения, Исполнитель осуществляет без заключения с Заказчиком дополнительных соглашений перерасчет стоимости услуг на следующий расчетный период пропорционально изменению курса гривни к доллару США на дату выставления счета по формуле:
S = V / K1 * K2, где
S - это новая стоимость услуг
V - стоимость услуг, определенная в договоре
K1 - курс на дату подписания Договора
K2 - курс на дату выставления счета
3.11. Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру на оплату услуг не позднее последнего дня месяца, предшествующего расчетному.

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность
4.1.1. За перебои в снабжении электрической энергии для Оборудование Заказчика. Исполнитель несет ответственность только в том случае, если отсутствие электроэнергии была вызвана по вине Исполнителя и привела к отключению обоих электрических вводов;
4.1.2. По не поддержке на технической площадке климатических условий, необходимых для нормального функционирования Оборудование, в виде возмещения размеров реального ущерба, возникшего вследствие повреждения Оборудование Заказчика;
4.1.3. За ненадлежащее хранение Оборудование, переданное Исполнителю по подписанному Сторонами Актом приема-передачи Оборудования. В случае потери / уничтожения Оборудование Заказчика, вызванной ненадлежащими условиями его хранения, Исполнитель возмещает Заказчику реальный ущерб в размере восстановительной стоимости утраченного / уничтоженного Оборудование. Сумма возмещения, в случае утери / уничтожения Оборудование, равна стоимости Оборудование, с учетом амортизационных отчислений;
4.2. Исполнитель не несет ответственности:
4.2.1. За любые убытки или ущерб, причиненный Заказчику или третьими лицами в результате использования Услуг, который был нанесен по причинам, не зависящим от Исполнителя
4.2.2. За содержание и достоверность любой информации, которая передается или принимается с помощью Оборудование Заказчика;
4.2.3. За содержание и достоверность информации, относящейся Заказчику, и которая размещается на оборудовании;
4.2.4. За работоспособность переданного Оборудование, если Оборудование вышло из строя по вине технических специалистов или иных уполномоченных лиц по Список уполномоченных представителей Заказчика, перечень лиц которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору;
4.2.5. За работоспособность глобальной сети Интернет в целом и каналов связи других лиц, к которым подключены Оборудование Заказчика. Отсутствие доступа к сети Интернет не свидетельствует о недоступности Услуги по размещению Оборудование в ЦОД.
4.2.6. По плановое / неплановое отключение электропитания Оборудование Заказчика с одним блоком питания.
4.2.7. За хранение вещей, являющихся принадлежностью Оборудование Заказчика и / или установленные представителями Заказчика позже в рамках замены или апгрейда Оборудование Заказчика, если они не были указаны в Акте приема-передачи Оборудования, а также программного обеспечения и данных, размещается на оборудовании Заказчика.
4.2.8. За любые убытки или ущерб, причиненный Заказчику или третьими лицами в результате отключения Оборудование Заказчика от питания за задолженности за Услугу или через проведение плановых профилактических работ, если Заказчик не обеспечил Оборудование 2 (двумя) блоками питания (не позволяет автоматического переключения питания Оборудование из одного блока питания на другой).
4.3. Заказчик несет ответственность
4.3.1. За неправомерное использование Оборудование, привело к нарушению действующего законодательства Украины;
4.3.2. За содержание информации, размещаемой на оборудовании;
4.3.3. За несоблюдение сроков и порядка оплаты за предоставленные Исполнителем Услуги;
4.4. Исполнитель никоим образом не использует в коммерческих и иных целях информацию, которая принадлежит Заказчику, и не отвечает за ее содержание;
4.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от:
- оплаты задолженности, возникшей в течение времени действия Договора
- ответственности за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
4.6. За просрочку оплаты за Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, последний по требованию Исполнителя уплачивает в пользу Исполнителя пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период, за который уплачивается пеня.
4.7. Заказчик принимает на себя ответственность за возможное отключение электропитания Оборудование Заказчика с одним блоком питания.

5. Порядок разрешения споров и разногласий

5.1. Все споры, разногласия, требования (заявления), претензии, возникшие во время действия Договора, разрешаются путем переговоров и / или переписки (заказным почтовым отправлением)
5.2. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами, спор решается в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по причинам, возникшим помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, изменения в действующем законодательстве, касающиеся условий предоставления услуг, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия;
6.2. Сторона, которая не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свое обязательство вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства по Договору;
6.3. Выполнение Договора, в полном объеме или частично, прерывается на время действия таких обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев подряд, то Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым после полного расчета между Сторонами за предоставленные услуги;
6.4. Доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы является подтверждение этих обстоятельств Торгово-Промышленной Палатой Украины или другим уполномоченным органом государственной власти.

7. Срок действия и условия расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и скрепления печатями (при наличии) и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, если больший срок действия Договора не вытекает из подписанных Сторонами Приложений к Договору. После наступления указанной даты, срок действия настоящего Договора продлевается на год на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до этой даты не сообщил другую Сторону письменно (заказным почтовым отправлением или курьером) о своем желании прекратить его действие. Аналогичный порядок продления применяется и ко всем последующим периодам действия Договора
7.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не более чем за 30 (тридцать) и не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, если иное не установлено в Приложениях или дополнительных соглашениях к Договору. Заказчик может инициировать досрочное расторжение Договора при условии выполнения пункта 7.3 настоящего Договора;
7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора и / или Приложении к Договору по инициативе Заказчика до окончания минимального срока, указанного в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика дополнительное вознаграждение за уже оказанные Услуги в размере 100% (ста процентов) от суммы всех уплаченных ежемесячных периодических платежей, Заказчику необходимо было оплачивать до окончания минимального срока. Заказчик платит сумму дополнительного вознаграждения в течение 10 (десяти) дней с даты выставления Исполнителем соответствующего счета. Такая дополнительное вознаграждение не является штрафом, а способом определения цены услуг, и может применяться только в срок до наступления даты, указанной в соответствующем Приложении к Договору.

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають рівну юридичну силу;
8.2. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту, умов та наслідків укладання такого Договору;
8.3. Сторони підтверджують, що цей Договір укладено ними добровільно, без примусу, а також що цей Договір виражає дійсну волю Сторін до укладання такого Договору;
8.4. Замовник гарантує Виконавцю, що він, як суб’єкт персональних даних, враховуючи положення Закону України “Про захист персональних даних”, безстроково, без застережень надає повну згоду на обробку його персональних даних Виконавцю та іншим пов’язаним із Виконавцем особам, з ціллю надання Послуг Замовнику, що включатиме інформування його про нові послуги, зміну тарифів, надсилання рахунків-фактур, зазначення Виконавцем персональних даних на рахунках-фактурах, актах та інших документах. Також Замовник підтверджує, що йому письмово було повідомлено про його права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані;
8.5. Всі Додатки, додаткові угоди, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами та мають однакову з Договором юридичну силу;
8.6. Будь-якій Стороні забороняється передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором третім особам без отримання письмової згоди на це від другої Сторони;
8.7. Сторони домовилися, що текст цього Договору, Додатків до нього, інших матеріалів, інформація та відомості щодо даного Договору є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це другої Сторони, крім випадків, якщо така передача пов’язана з виконанням рішень суду, постанов слідчого та інших оперативно-розшукових дій у відповідності до законодавства України, з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, що регулює зобов’язання Сторін Договору;
8.8. Сторони несуть відповідальність лише за заподіяні прямі збитки, що були доказані;
8.9. Замовник розуміє та визнає, що він несе повну і виключну самостійну відповідальність перед контролюючими і правоохоронними органами і установами за відсутність у нього, чи невідповідність діючим вимогам передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів та інших дозвільних документів, а також за порушення авторських прав на програмні продукти, та інформаційні контенти, які знаходяться на серверному обладнанні Замовника.

9. Реквизиты и подписи Сторон

ООО «ГИГАЦЕНТР УКРАИНА»
Местоположение: 03022, г.. Киев, ул. Васильковская, д. 37, Лит. В
Для переписки: 03022, г.. Киев, ул. Васильковская, д. 37-В
Идентификационный код: 39961308
р / UA143005280000026007455027990 АО «ОТП Банк» г.. Киев или
р / UA68 305299 00000 26002036210467 в КБ «ПриватБанк»,
Плательщик налога на общих основаниях
ИНН: 399613026506
Тел. (044) 591-18-81

Директор
__________________ Н.В. Курочко